Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Målsætning for menighedsrådet

Menighedsrådets mål

Målsætninger for Aabenraa sogn i funktionsperioden 2016 – 2020.

 

Overordnet mål:

Menighedsrådets mål er at skabe gode vilkår for det kristne budskabs forkyndelse i folkekirken i Aabenraa sogn ved at lade højmessen være omdrejningspunktet og derudover tilbyde alsidige aktiviteter, der medvirker til kirkens liv og vækst, som et tilbud for alle. Folkekirken bygger på generationers arbejde og retter sig mod fremtidige generationer. Folkekirken skal være rummelig, nærværende og give frihed til forskellighed, så medlemskab af folkekirken opleves som naturligt og værdifuldt.

Menighedsrådet ønsker at synliggøre folkekirken i Aabenraa sogn, hvor menighedsrådet, præster, øvrige ansatte og frivillige er aktive medspillere. Dette kan ske ved, at vi styrker synliggørelsen og indgår aktivt i samarbejde med det omgivende samfund, for eksempel med skoler ungdomsuddannelser og folkelige organisationer m.fl.

Menighedsrådet vil endvidere sikre stabile og gode vilkår for et godt arbejdsmiljø. Derudover vil vi føre en ansvarlig ressourcepolitik med en prioriteret anvendelse af sognets økonomiske og personalemæssige ressourcer.

Menighedsrådet vil tage vare på et godt samliv mellem folkekirkens forskellige retninger i sognet, hvor de forskellige kirkelige retninger tilgodeses. Der skal være plads til uenighed om kirkelige emner, og vi vil respektere hinandens forskellige ønsker for det kirkelige liv. Herved sikrer vi, at mangfoldigheden kan omsættes til konstruktiv udvikling og trivsel for sognets kirkeliv.

Det kirkelige formål: (Forkyndelsen, undervisning, mission, diakoni)

Søndagens højmesse danner omdrejningspunkt for menighedens liv - "menighedens puls og hjerteslag", og gudstjenester og kirkelige handlinger ses som værende det centrale i al kirkelig aktivitet i sognet.

Vi vil være åbne for forskellige gudstjenesteformer med sigte på børn, unge, voksne, ældre og særlige målgrupper som supplement til højmessen.
Vi vil skabe gode muligheder for alsidighed i både det kirkelige og kulturelle tilbud i form af f.eks. kor, koncerter, foredrag og undervisning, der appellerer bredt til forskellige grupper.
Vi ønsker at fungere som ’dannelsesagent’. Herunder ønsker vi i forskelligt regi at skabe flere rum for samtale på humanistisk grund.
Vi vil arbejde for et ungdomsarbejde, der kan forsætte ind i voksentilværelsen.
Gennem gudstjenester og øvrige aktiviteter ønsker vi at styrke fællesskaber i kirkeligt regi i sognet.
Vi ønsker at støtte og hjælpe nye kirkegængere, både børn, unge og voksne.
Vi vil fortsat styrke samarbejdet mellem den tyske og den danske del af menigheden.
Vi vil følge udviklingen i folkekirkens medlemstal, samt forholdet mellem fødsels- og dåbstal og tage initiativer herudfra.
Vi vil have særlig opmærksomhed på begravelser, hvor kirken oftest kommer i berøring sognebørnene.
Vi ønsker at tage ansvar på integrations- og asylområdet ved at gennemføre aktiviteter og bidrage med faglig/ kompetent/ praktisk støtte samt gennemføre aktiviteter for folk med anden religiøsitet og nydanskere. I mødet med nydanskere ønsker vi både at gå ud med og ud fra evangeliet.
Vi vil række en hjælpende hånd til grupper med behov for menneskelig eller økonomisk støtte. Herunder styrke omsorgsgrupper for sognebørn med udfordringer eller problemer.

Rammerne:

Vi vil fastholde den høje standard i vore kirker og kirkelige bygninger, så de kan danne gode rammer for menighedens mangfoldige liv og virke.
Vi vil fastholde tilfredsstillende bygningsmæssige rammer omkring vore medarbejderes arbejde og bopæl.
Kirkegården varetager sin forpligtelse som begravelsesplads for alle ved at drive krematoriet og ved at tilbyde gravstedsformer af flere typer.
Vi vil værne om vore kirker og vores kirkegård som værdifulde dele af vores kulturarv. Kirkegården søger at bidrage til synliggørelse af folkekirken og folkekirkens plads i Aabenraa sogns nutid og historie ved at formidle kirkegården som lokal kulturarv og historisk klenodie.

Personale og organisation:

Vi vil arbejde for, at sognet kan være en attraktiv arbejdsplads for engagerede, stabile og glade medarbejdere.
Menighedsrådet vil foretage en prioritering og vurdere i op- og nedprioritering i aktivitetsrammen, så ressourcerne kan bruges bedst muligt.
Vi vil støtte administrationschefen i rollen som leder inden for målsætningens implementeringsplan.
Vi skal arbejde for, at vilkår for ”det gode samarbejde” er til stede.
Vi ønsker et inkluderende miljø for deltagere og frivillige.
Vi vil fastholde vort velfungerende fælleskontor som sognets administrative center.
Vi ønsker en åben og alsidig information om sognets forhold.
Vi ser et fleksibelt virke af sognets medarbejderstab mellem de forskellige kirker som en stor styrke. Denne fleksibilitet vil vi videreføre og udvikle.
Vi vil arbejde for at synliggøre fordelene og det værdifulde ved medlemskab af folkekirken.
 

Kommunikation:
Vi skal styrke sognets PR, så vores tilbud synliggøres – både det kommende og afviklede.
Vi vil indgå aktivt i samarbejde med det omgivende samfund, for eksempel i forbindelse med skolerne og uddannelserne.
Vi lægger vægt på en velfungerende kommunikation, internt og eksternt.
Vi vil tydeligt informere om gudstjenester og øvrige tilbud ved at bruge sognets sociale medier, hjemmesiden, ”Kirkesiden”, nyhedsbreve samt foldere og plakater.
Vi vil videreudvikle kommunikationsstrategien.
Vi vil benytte, udvikle og opdatere sognets app og hjemmesiden www.aabenraasogn.dk.
Vi vil forsat udvikle vores brug af sociale medier.
Vi vil videreudvikle ”Kirkesiden” i Aabenraa Ugeavis i samarbejde med avisredaktionen.
Vi vil udbygge sognets nyhedsbreve og deres udbredelse.

Økonomi:

Vi vil passe på og vedligeholde sognets aktiver.
Vi vil udvise omkostningsbevidsthed.
Vi vil omhyggeligt vurdere på sognets driftsudgifter i forhold til de til enhver tid værende ligningsmidler.
Vi vil forvalte de foreliggende driftsmidler i forhold til sognets målsætning.

Politik og organisationsarbejde:

Vi vil primært koncentrere os om sognets egne forhold.
Vi er åbne overfor at udvikle samarbejdsmuligheder med andre sogne, andre lokale foreninger og organisationer.
Vi vil følge den almindelige kirkepolitiske udvikling.
Vi vil deltage i relevante tværpolitiske fora, bl.a. i Landsforeningen af Menighedsråd.

 

Vedtaget på menighedsrådsmøde den 22. februar 2017 og revideret på menighedsrådsmøde.